STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 90/TB-UBND 02/03/2023 THÔNG BÁO
tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2023
của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị
và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn
2 Tháng 3 28/02/2023 Chương trình công tác tháng 2/2023
3 số: 74/TB-UBND 23/02/2023 THÔNG BÁO
tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2023
của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị
và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn.
4 số: 70/KH-UBND 20/02/2023 Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
5 Số: 19/QĐ-UBND 15/02/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Thị trấn Cẩm Xuyên năm 2023
6 Số: 53 /KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCHTổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, địa phương trong năm 2023
7 Số: 47/ KH - UBND 12/02/2023 KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023
8 Số: 44 /TB-UBND 09/02/2023 Về việc đăng ký xây dựng mô hình trồng sen
9 Số: 20 /QĐ-UBND 29/01/2023 Ban quản lý thực hiện Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐTTg Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
10 Số: 22/UBND-VHTT 12/01/2023 KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính
trên địa bàn Thị trấn Cẩm Xuyên năm 2023
11 Số: 10/QĐ-UBND 08/01/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan UBND thị trấn Cẩm Xuyên
12 Số 09/QĐ-UBND 08/01/2023 Công bố công khai dự toán ngân sách thị trấn Cẩm Xuyên năm 2023
13 Số: 01/QĐ-UBND 02/01/2023 Về việc giao dự toán thu chi ngân sách thị trấn Cẩm Xuyên năm 2023
14 số 104/2022/NĐ-CP 20/12/2022 Thủ tục về đất đai nhà ở khi bỏ sổ hộ khẩu giấy sẽ thay đổi thế nào khi Nghị định 104/2022/NĐ-CP được ban hành và sửa đổi các quy định liên quan đến nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy?
15 Luật số: 13/2022/QH15 13/11/2022 Ngày 14/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 thay thế Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2007.
16 Luật số 10/2022/QH15 09/11/2022 Quốc hội đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023
17 Số: 45/2022/NĐ-CP 06/07/2022 NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
18 Số: 478/KH-UBND 27/06/2022 kế hoạch kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ
19 Số: 20/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết phát triên kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thị khóa VIII
20 Số: 21/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết Ban hành quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, chỉnh trang đô thị văn minh thị trấn Cẩm Xuyên 2022 - kỳ họp thứ ba, hội đồng nhân dân khóa VIII
21 Số 22/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết về việc phên chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2022 - Kỳ họp thứ ba, hội đồng nhân dân khóa VIII
22 số 23/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết Về việc phê chuẩn tình hình thu - chi ngân sách 11 tháng năm 2021
23 số 24/NQ-HĐND 30/12/2021 Nghị quyết về việc phê chuẩn chủ trương đầu tư công, của công trình trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên năm 2022
24 Số 1168/KH-UBND 30/12/2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đam an toàn thông tin mạng
25 1113/UBND 12/12/2021 về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo QĐ 51/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh
26 Số: 836 /KH-UBND 10/10/2021 KẾ HOẠCH Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021
27 số: 3247/TB-UBND 10/10/2021 Chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
28 Số: 763 /KH - UBND 15/09/2021 KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
(Kèm theo quyết định số 450/QĐ – TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính Phủ)
29 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021 30/08/2021 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2021
30 Số: 37 -BC/ĐU 29/08/2021 BÁO CÁO
  Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.
31 Số: 3059/QĐ-UBND 29/08/2021 QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại
Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
32 Số 689/UBND 12/08/2021 V/v tăng cường quản lý, giám sát người hoàn thành cách ly y tế tập trung.
33 Số: 667/UBND 09/08/2021 Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.
34 số: 670/UBND 08/08/2021 Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch Covid-19.
35 Nghị định 78/2021/NĐ-CP 31/07/2021 Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, có hiệu lực 15/9/2021.
36 Số: 117/2020/NĐ-CP 28/07/2021 14 vi phạm liên quan phòng chống COVID-19 và mức phạt
37 Số: 586 /UBND 12/07/2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới
38 Số 01/NQQ-HĐND 06/07/2021 Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
39 số 02/NQ-HĐND 06/07/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
40 Số: 09/2021/TT-BTNMT 29/06/2021 Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTNMT. Theo đó, Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung 09 Thông tư khác về đất đai với nhiều nội dung quan trọng.Cụ thể, Thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung các Thông tư sau đây:- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về hồ sơ địa chính;- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 về bản đồ địa chính;- Điều 5 của Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP;- Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất;- Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 về lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất;…;- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai);- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.Theo đó, Thông tư 09/2021 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung đáng chú ý được áp dụng từ ngày 01/9/2021, có thể kể đến như:- Không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, CMND, CCCD khi đi làm Sổ đỏ;- Thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp Sổ đỏ;- Thêm quy định mới về ghi thông tin vào Sổ đỏ đã cấp,…
41 Số: 62/2021/NĐ-CP 28/06/2021 Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú 2020
42 Số 519/STP-VP 23/06/2021 Về việc tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích
43 số: 245/QĐ-STP 21/06/2021 Quyết định về việc công bố danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh
44 Số: 874/QĐ-BTTTT 16/06/2021 Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
45 Số: 58/2021/TT-BQP 06/06/2021 Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, thuê đất quốc phòng hằng năm
46 Số: 40/2021/TT-BTC 31/05/2021 Từ 01/8/2021, Shopee, Tiki…phải nộp thuế thay người bán hàng
47 Số: 59/2021/TT-BCA 14/05/2021 Từ 01/7/2021: Thu hồi CMND khi đổi sang CCCD trong mọi trường hợp
48 số: 376/UBND 11/05/2021 Tăng cường ra soát, lập danh sách các trường hợp đi từ các vùng dịch trở về trong phòng chống dịch Covid19
49 Số: 356/UBND 05/05/2021 Thực hiện nghiêm cấm biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
50 Tuyên truyền Bầu cử 28/04/2021 Các câu hỏi đáp về Bầu cử
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay323
  • Tháng hiện tại7,549
  • Tổng lượt truy cập187,231
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây