KẾ HOẠCH Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021

KẾ HOẠCH Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021

Số kí hiệu Số: 836 /KH-UBND
Ngày ban hành 10/10/2021
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thị trấn Cẩm Xuyên
Người ký Nguyễn Anh Đức

Nội dung

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CẨM XUYÊN

Số: 836 /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Xuyên, ngày 11 tháng 10 năm 2021

                                                         KẾ HOẠCH
Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021

          Thực hiện Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, Kế hoạch số 02/KH-HĐ ngày 22/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về kế hoạch hoạt động của  năm 2021,UBND thị trấn Cẩm Xuyên xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật quý IV năm 2021 như sau.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).
- Triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật mới, quan trọng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phầnđảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế huyện nhà.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật các cấp, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở trong công tác này.
- Gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận này trên địa bàn huyện.
          II. NỘI DUNG
          - Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được ban hành trong thời gian gần đây, đặc biệt là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới;  Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025"…
          - Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp hưởng ứng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
- Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật” do Sở Tư pháp chủ trì.
- Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật mới,các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các quy định thuộc các lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các quy định về phòng chống lụt bão, đất đai, môi trường, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo…
Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền các văn bản mới, các văn bản thiết thựcđối với từng nhóm đối tượng như sau:
+ Đối với Nhân dân:Các Nghị định của Chính phủ: Số66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi; Số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Số 27/2021/QĐ-TTg 25/9/2021của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nhân dân:Nghị định của Chính phủ số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021của Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;Thông tư số 109/2021/TT-BQP ngày 23/08/2021của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng;Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
+ Đối với doanh nghiệp và người lao động:Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 26/08/2021của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021của Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Các Nghị quyết của Chính phủ: Số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19, Số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tiếp tục tăng cường truyên truyền pháp luật vềlao động, bảo hiểm cho người lao động trong các doanh nghiệp.
+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường: Các Nghị định của Chính phủ: Số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 56/2021/TT-BTC 12/7/2021  hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên; Số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;  Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh. Tiếp tục tuyên truyềnpháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến các em học sinh trong nhà trường.
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền phổ biến GDPL quý IV năm 2021 của UBND thị trấn Cẩm Xuyên, đề nghị các ban nghành liên quan tập trung thực hiện có hiệu quả, góp phần đảm ANCT, TTATXH cũng như phát triển kinh tế trên địa bàn.
Nơi nhận:


- HĐPBGDPL huyện (Qua phòng TP);
- Các ban nghành đoàn thể cấp thị;
- Lưu: VT ;  TP.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCHNguyễn Anh Đức 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay463
  • Tháng hiện tại15,214
  • Tổng lượt truy cập154,650
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây