Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đam an toàn thông tin mạng

Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đam an toàn thông tin mạng

Số kí hiệu Số 1168/KH-UBND
Ngày ban hành 30/12/2021
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân Thị trấn Cẩm Xuyên
Người ký Nguyễn Anh Đức

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CẨM XUYÊN

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
Số:  1168  /KH-UBND Cẩm Xuyên, ngày 31 tháng 12 năm 2021
 

KẾ HOẠCH
Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022Căn cứ Kế hoạch số 4106/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên về kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022. Ủy ban nhân dân thị trấn Cẩm Xuyên lập kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên.
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, tích hợp đồng bộ và kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan Nhà nước trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, tạo nền tảng bền vững phát triển chính quyền số. Chuyển đổi số gắn với hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin mạng.
2. Mục tiêu cụ thể
- Từ 90% văn bản đến và đi được tác nghiệp hoàn toàn trên văn bản số trừ văn bản mật (tiếp nhận, giao thụ lý, dự thảo và trình duyệt).
- 100% văn bản gửi cấp huyện được ký số và ban hành văn bản số (văn bản điện tử) gửi đến các cơ quan, đơn vị (trừ các văn bản mật).
- 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
- 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm hành chính công; phấn đấu từ 40-50% TTHC cấp cung cấp DVC mức 3, mức 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến chiếm từ 30-40% hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong năm (không bao gồm Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn).
- Từ 30-50% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
- Hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện qua bưu chính công ích đạt từ 5-10%
- Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng.
- Trang TTĐT của thị cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, đồng thời đẩy
mạnh hoạt động giám sát việc công khai, minh bạch trên Trang TTĐT theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, nhằm bảo đảm quyền và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp.
- 100% cán bộ, công chức, bán chuyên trách và người lao động được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin; giao cán bộ chuyên trách CNTT tham mưu mở các lớp để cán bộ, công chức, bán chuyên trách và người lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin…
II. NHIỆM VỤ
1. Hoàn thiện môi trường chính sách
- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách ứng dụng CNTT và ban hành các văn bản hướng dẫn về phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số theo hướng bền vững.
- Quán triệt, phổ biến, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 kiến thức, kỹ năng khai thác, sử dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 và xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
2. Phát triển hạ tầng số
- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị CNTT cho điểm tiếp nhận và trả kết quả.
- Hệ thống hộ nghị truyền hình trực tuyến từ thị đến tận các TDP đã thực hiện năm 2021, tiếp tục củng cố để sử dụng cho các năm tiếp theo.
3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ
3.1. Ứng dụng, dịch vụ CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước:
- Tiếp tục ứng dụng hiệu quả chữ ký số chuyên dùng, điều hành tác nghiệp trực tuyến và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thị.
- Ưu tiên thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trong cấp ủy, chính quyền bao gồm số hóa hồ sơ, văn bản, tài liệu, mọi quy trình nghiệp vụ và giao dịch, chỉ đạo điều hành giữa UBND thị với người dân, doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường mạng.
- Thực hiện các chế độ báo cáo (báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế
xã hội, kiểm soát TTHC…) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành được thực hiện trực tuyến và liên thông với hệ thống báo cáo quốc gia.
- Tổ chức thực hiện số hóa tài liệu thuộc lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch của tỉnh.
3.2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:
- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hệ thống dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4, kết hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử của thị đảm bảo cung cấp thông tin, tích hợp đầy đủ các ứng dụng đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp.
4. Bảo đảm an toàn thông tin
- Tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn thông tin theo kế hoạch của huyện
- Triển khai việc thực thi xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của UBND thị
- Tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định về an toàn, an ninh thông tin, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ công chức trong cơ quan biết và thực hiện.
5. Phát triển nguồn nhân lực
Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, chính quyền số, đô thị thông minh và an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp thị để đáp ứng yêu cầu và điều kiện thực tế về triển khai ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số
IV. GIẢI PHÁP
1. Đổi  mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp  
- Tăng cường công các phối hợp giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị trường học nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng các thông tin về chuyển đổi số, an toàn thông tin, kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện.
- Phát huy hiệu quả truyền thông của các Trang thông tin điện tử, đài truyền thanh nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách, chủ trương, các lợi ích của việc ứng dụng CNTT trong đời sống xã hội, đặc biệt là ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.
2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và nghiêm túc
trong tổ chức thực hiện. 
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các ngành và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số; gắn kết chặt chẽ và lồng ghép linh hoạt, hiệu quả giữa hiện đại hóa nền hành chính với cải cách hành chính.
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện ban hành về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.
Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo và giám sát các ban ngành triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, hàng quý đánh giá kết quả đạt được của các ban ngành.
3. Thu hút nguồn lực đầu tư phát triển CNTT
Tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương qua các chương trình, dự án CNTT quốc gia, của tỉnh, huyện. Đẩy manh huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp công nghệ số, ưu tiên thuê dịch vụ công nghệ thông tin.
V. Danh mục các hạng mục đầu tư trọng điểm
TT
 
Nội dung thực hiện Chủ đầu tư Kinh phí (triệu đồng) Ghi chú
Tổng Huyện Tĩnh
1 Duy trì và phát triển Trang Thông tin điện tử thị UBND thị 10 0 10 0 Thường xuyên
2 Mua sắm, sửa chữa các thiết bị CNTT; mua phần mềm diệt virut có bản quyền, chi trả chi phí Internet UBND thị 300 0 300 0 Thường xuyên
3 Mua 01 máy  phô tô coppy, nâng cấp 04 máy tính, nâng cấp hệ thống mạng tại UBND thị UBND thị 135 0 135 0 Dự kiến
4 Tập huấn chuyển đổi số, kỷ năng CNTT UBND thị 50 0 50 0 Dự kiến
  Tổng kinh phí 495 0 495 0  

VI. Tổ chức thực hiện
1. Công chức Văn hóa xã hội:
- Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo triển khai có hiệu quả, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Phối hợp với các ban ngành liên quan quan tham mưu cho UBND thị thu hút nguồn lực và các nguồn hỗ trợ từ huyện để thực hiện thành công kế hoạch này.
- Định kỳ kiểm tra, tổng hợp đánh giá kết quả ứng dụng CNTT của các ban ngành, đoàn thể, báo cáo UBND thị, phòng Văn hóa thông tin và tham mưu đề xuất, điều chỉnh các nội dung khi thấy cần thiết.
2. Văn phòng UBND thị:
-  Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành trong cơ quan UBND thị đảm bảo đúng quy định và các mục tiêu kế hoạch đề ra; phối hợp với Công chức VHXH giám sát, theo dõi quá trình triển khai Kế hoạch. Đảm bảo các điều kiện cần thiết, trang bị đầy đủ các thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn và người dân khi đến giao dịch; tiếp tục ứng dụng tốt hệ thống hành chính công, đảm bảo công khai minh bạch quy trình, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin với công tác cải cách hành chính năm 2022. Gắn kết quả thực hiện CCHC với kết quả thực hiện nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hằng nắm.
3. Ban Tài chính: Tổng hợp,  trình HĐND thị cân đối, phân bổ kinh phí để thực hiện kế hoạch phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin năm 2022.
4. Các trường học, trạm y tế: Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổ chức ứng dụng chữ kí số điện tử trong trao đổi gửi nhận văn bản trên môi trường mạng. Lồng ghép tổ chức các buổi tọa đàm, chuyên đề về chuyển đổi số, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến.
5. Đài truyền thanh thị: tăng cường tuyên truyền Cải cách hành chính gắn với nội dung hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường thời lượng, tin bài phản ánh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị.
6. Các ban ngành, đoàn thể:
- Căn cứ nội dung kế hoạch này triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên của mình và người dân về chuyển đổi số; thực hiện xử lý kịp thời các hồ sơ TTHC trên phần mềm dịch vụ công; ứng dụng các phần mềm quản lý chuyên ngành trong công tác QLNN, thực hiện trao đổi gửi nhận văn bản của đơn vị đúng quytrình, sử dụng chữ ký số và lưu trữ trên hệ thống hồ sơ công việc. Triển khai thực hiện hồ sơ điện tử đối với danh mục hồ sơ của đơn vị mình phụ trách.
- Quán triệt cán bộ công chức tăng cường khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung trong hoạt động chuyên môn. Tuyệt đối không nhận hồ sơ TTHC tại phòng làm việc, không sử dụng hệ thống thư điện tử Gmail, Yahoo...để trao đổi thông tin hành chính Nhà nước.
Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, trường học, trạm y tế tổ chức thực nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
- Phòng VH TT (báo cáo);
- T.Trực Đảng ủy, T.Trực HĐND thị;
- Chủ tịch, PCT UBND thị;
- Các ban, ngành, đoàn thể;
- Các đơn vị trường học;
- Trạm y tế thị trấn Cẩm Xuyên;
- L­ưu: VT, VHTT.

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay463
  • Tháng hiện tại15,097
  • Tổng lượt truy cập154,533
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây