Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị năm 2019

Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị năm 2019

Số kí hiệu 07/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/12/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/12/2018
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân Thị trấn Cẩm Xuyên
Người ký ĐẶNG ĐÌNH CHÚC

Nội dung

Héi ®ång nh©n d©n
thÞ trÊn cÈm xuyªn

Sè: 07/NQ-H§ND
 
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

             CÈm Xuyªn, ngµy 28 th¸ng  12 n¨m 2018
NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KHÓA VII- KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 22/6/2015;
Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch nhà nước năm 2018 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch nhà nướ năm 2019 và các ý kiến phát biểu của quý vị đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

§iÒu 1. Hội đồng nhân dân thị nhất trí thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thị về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước trong năm 2018 trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hộ, Quốc phòng – An ninh và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2019.
  Điều 2. Hội đồng nhân dân thị nhấn mạnh một số nội dung sau:
 Để phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2019, yêu cầu các ngành, các tổ dân phố nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp tốt các đoàn thể, tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: 
1. Tập trung chỉ đạo xóa bờ thửa thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất  rau, củ, quả, phát huy hiệu quả kinh tế vườn; Tập trung chỉ đạo hỗ trợ cây ăn quả  cho các tổ dân phố chỉ đạo xây dựng khu dân cư mẫu đặt biệt là mô hình ổi, thanh long, bưởi da xanh, hỗ trợ xây dưng nhà lưới trồng hoa, sản xuất rau củ quả theo thiết kế qui định của huyện. Hỗ trợ chuyển đổi diện tích trồng lúa hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản. Đối với các tổ xây dựng khu dân cư mẫu hỗ trợ bảo vệ môi trường cho hộ gia đình sử  dụng bằng nệm lót sinh học trong chăn nuôi. Khuyến khích phát triển cây chè. Tăng cường công tác thú y, bảo vệ thực vật. Thực hiện quyết liệt công tác tiêm phòng. Kiểm soát tốt công tác giết mổ gia súc. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không chấp hành tiêm phòng theo qui định.
          2. Chăn nuôi lợn theo hình thức hữu cơ, nhỏ lẻ, ở những tổ dân phố có điều kiện, giảm tối đa chăn nuôi ở trong khu dân cư trung tâm. Khuyến khích phát triển các giống gia cầm mới vào chăn nuôi trên địa bàn.
3. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Hỗ trợ khuyến khích để phát triển các ngành nghề, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp; thu hút các nguồn vốn của các tổ chức và cá nhân đầu tư vào địa bàn. Tăng cường kiểm tra phòng chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, kém chất lượng.
4. Tập trung thu ngân sách đạt kế hoạch đảm bảo các nhiệm vụ chi. Thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn, tập trung giải quyết nợ quá hạn, nợ xấu, tạo thuận lợi cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất.
   5. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, giải quyết tốt các thủ tục về đất đai, giải quyết dứt điểm tồn đọng hồ sơ đất qua các thời kỳ, các lấn chiếm, tranh chấp, đơn thư kiến nghị của nhân dân. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; Tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng thùng rác theo đúng qui định, phân loại rác tại hộ. Tăng cường kiểm tra xử phạt trên lĩnh vực môi trường, xử lí nghiêm các hộ gia đình không chấp hành việc thu gom xử lý rác thải theo đúng qui định. Triển khai thu gom xử lý rác thải rắn.
6. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh. Thực hiện tốt qui chế dân chủ, huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; Tăng cường quản lý đô thị, quản lý xây dựng. Kiểm tra, xử lý, nghiêm túc việc cấp phép xây dựng. Tập trung xây dựng hàng rào xanh; cây xanh, hoa trên các trục đường chính. Tập trung nguồn lực giải phóng trụ sở Công an cũ xây dựng khu công viên cây xanh tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.; Xây dựng hạ tầng khu qui hoạch dân cư tổ dân phố 6. Xây dựng hệ thống mương hạ tầng dân cư tổ 8; Hoàn thành lát sân trường Mầm non và Trường Tiểu học; xây dựng hệ thống phòng ngủ trường Mần non đảm bảo đạt chuẩn theo qui định, cải tạo nhà học 2 tầng trường Tiểu học. Xây dựng nhà đa năng trường THCS. Xây dựng nghĩa trang Cửa Thờ. Xây dựng đường Võ Phương Trứ; Xây dựng hệ thống mương thoát nước đường Nguyễn Đình Liễn. Vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc mở đường đảm bảo tiêu chí.Tiếp tục kêu gọi xây dựng các hạng mục nâng cấp đền Cẩm Bào gồm khuôn viên, nhà bái đường. Tranh thủ các nguồn lực để xây dựng nâng cấp đường Nguyễn Biên. Tập trung xây dựng tổ dân phố 4, 6 hoàn thành tiêu chí khu dân cư mẫu. Hình thành tuyến tham quan trải nghiệm từ tổ dân phố 2 đến tổ dân phố 4.
7. Thực hiện tốt chính sách kích cầu phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị
- Hỗ trợ 50% kinh phí thuê máy làm đất cho diện tích phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn qui mô vùng từ 2ha trở lên, diện tích thửa ít nhất 0,5ha.
- Đối với các tổ chỉ đạo xây dựng khu dân cư mẫu hỗ trợ 100% giống cây ăn quả để xây dựng, phát huy hiệu quả vườn hộ diện tích tối thiểu 300m2, từ 50 cây trở lên.
- Hỗ trợ xây dựng nhà lưới, rau, củ quả theo thiết kế qui định của huyện, mức hỗ trợ 100.000/m2.
- Hỗ trợ chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác được hỗ trợ giống, phân bón không quá 10 triệu/ha đối với trồng các loại rau màu, không quá 30 triệu/ha đối với chuyển sang trồng cây ăn quả. Hỗ trợ chuyển đổi từ đất trồng hoa màu sang trồng cây ăn quả được hỗ trợ giống cây, phân bón không quá 30triệu/ha.
- Đối với các tổ dân phố xây dựng khu dân cư mầu hỗ trợ cho các hộ gia đình xây dựng nệm lót sinh học trong chăn nuôi gia súc theo đúng qui định mức hỗ trợ 100.000đ/m2. Hỗ trợ mô hình nuôi rắn mối hoặc các con nuôi khác như dúi, các gia cầm mới đưa vào địa bàn 15 triệu/1 mô hình qui mô 1000 con trở lên.
- Hỗ trợ 60% kinh phí phục hồi nâng cấp mặt đường xi măng bằng vật liệu các bon, hoặc thảm nhựa nóng theo đúng qui định của cơ quan chuyên môn.
- Đối với các tổ sau sáp nhập hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố theo đúng dự toán thiết kế được cơ quan nhà nước phê duyệt.
- Các tổ dân phố xây dựng khu dân cư mẫu hỗ trợ 100 % xi măng, cát, bạt lót; 50% tiền máy trộn để làm đường bê tông. Các tổ dân phố còn lại hỗ trợ 100% xi măng. Đối với các hộ dân hiến hàng rào mở đường, chỉnh trang khu dân cư được hỗ trợ 46 kg xi măng trên 1m hàng rào. Hỗ trợ máy, phương tiện di dời cổng, mái che, tháo dỡ hàng rào cho các hộ hiến đất mở rộng đường. Các hộ gia đình neo đơn, hộ nghèo khó khăn không có điều kiện làm hàng rào được hỗ trợ cọc bê tông.
- Hỗ trợ các tổ dân phố xây dựng khu dân cư mẫu xây dựng mương thoát nước bằng gạch ép 100% vật liệu. Các tổ dân phố còn lại hỗ trợ 100% xi măng cho mương xây gạch hoặc bê tông.
- Các tổ xây dựng khu dân cư mẫu và các tổ sau sáp nhập được hỗ trợ 100% cây trồng hàng rào xanh, cây bóng mát trên các trục đường chính.
- Các khu dân cư mẫu được hỗ trợ máy xóa bỏ vườn tạp cho các hộ.
- Ở khu dân cư mẫu hỗ trợ các hộ xóa hố xí 2 ngăn làm hố xí tự hoại theo qui định được hỗ trợ 1 tấn xi măng, chuyển chuồng trại chăn nuôi theo đúng qui định đảm bảo cảnh quan môi trường được hỗ trợ 0,5 tấn xi măng.
8.  Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các phong trào TDTT-VHVN. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động văn hóa, thể thao. Tiếp tục rà soát các tiêu chí xây dựng đơn vị văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình thể thao. Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị. Đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho các trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lương giáo dục.
 9. Nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện đúng các chế độ, chính sách về Y tế cho các đối tượng chính sách xã hội. Đẩy mạnh hoàn thiện việc lập hồ sơ sức khỏe cho nhân dân. Phối hợp các đoàn thể tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác phòng chống dịch bênh ở người. Tu sửa, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho công tác khám, điều trị. Tiếp tục tuyên truyền về pháp lệnh Dân số - KHHGĐ; Tổ chức dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, tăng cường tuyên truyền vận động giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc trẻ em.
10. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội. Huy động mọi nguồn lực xây dựng nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn. Rà soát hoàn thành hồ sơ thực hiện chế độ cho dân công hỏa tuyến theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết các chính sách tồn đọng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo giải quyết việc làm; tăng cường phối hợp tốt với các tổ chức đẩy mạnh tư vấn học nghề, xuất khẩu lao động.
11. Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tuyên truyền luật, thông tư, nghị định đã có hiệu lực. Bổ sung tủ sách pháp luật phục vụ Nhân dân. Phối hợp với các ngành đoàn thể giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân; tăng cường rà soát thực hiện các thủ tục hành chính đúng với quy định. Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Xây dựng hệ thống ISO hiện đại.
12. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vũng ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở an toàn làm chủ-Sẵn sàng chiến đấu. Cũng cố và xây dựng lực lượng nòng cốt, trung đội cơ động các tiểu đội dân quân. Đảm bảo giao quân đạt 100% chỉ tiêu.  Hoàn thiện các phương án đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ cứu nạn.
13. Đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và công tác đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ; Tăng cường công tác giao ban, củng cố các tổ liên gia, tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy hiệu quả phong trào quần chúng nhân dân đấu tranh phòng ngừa và tố giác tội phạm. Tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc quản lý nhân hộ khẩu, quản lý hành chính. Hoàn thiện các dữ liệu, hồ sơ đề án quản lý cư trú, dữ liệu Quốc gia về dân cư. Thường xuyên kiểm tra việc cơi nới, lấn chiếm, hành lang vỉa hè. Tăng cường xử phạt hành chính đảm bảo nghiêm túc theo qui định pháp luật.
14. Tập trung thực hiện việc sáp nhập các tổ dân phố, triển khai chương trình hành động, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảm bảo theo tinh thần nghị quyết 18 hội nghị Trung ương 6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua khen thưởng.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
- Căn cứ Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thị tổ chức và chỉ đạo các ban ngành, các tổ dân phố triển khai thực hiện có hiệu quả.
- Thường trực HĐND, các ban HĐND và các Đại biểu HĐND thị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND và các ban ngành trong quá trình thực hiện Nghị quyết.
- UBMT Tổ quốc thị và các tổ chức thành viên tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đẫu thực hiện thắng lợi Kế hoạch Nhà nước năm 2019, đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước
Nghị quyết này đã được HĐND thị trấn Cẩm Xuyên kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày ban hành./.  
 
N¬i nhËn:
- TT. HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND thị;
- Trưởng các ban ngành, đoàn thể;
- Các Tổ dân phố;
- Lưu VT.
chñ tÞchĐặng Đình Chúc


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay463
  • Tháng hiện tại15,108
  • Tổng lượt truy cập154,544
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây