Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2019

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2019

Số kí hiệu 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/07/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/07/2019
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân Thị trấn Cẩm Xuyên
Người ký ĐẶNG ĐÌNH CHÚC

Nội dung

8bbd96a72f93c9cd9082
Toàn cảnh kỳ họp
Héi ®ång nh©n d©n
thÞ trÊn cÈm xuyªn

Sè: 01/NQ-H§ND
 
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

               CÈm Xuyªn, ngµy  23  th¸ng  7  n¨m 2019

NGHỊ QUYẾT
VÒ nhiÖm vô ph¸t triÓn Kinh tÕ - X· héi ®¶m b¶o
 Quèc phßng - An ninh 6 th¸ng cuèi n¨m 2019.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KHÓA VII- KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của  Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 22/6/2015;
Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 2019 và các ý kiến phát biểu của quý vị đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

§iÒu 1. Hội đồng nhân dân thị nhất trí thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thị về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 trên các lĩnh vực Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh và những mục tiêu, nhiệm vụ,giải pháp thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng cuối năm 2019.
  Điều 2. Hội đồng nhân dân thị nhấn mạnh một số nội dung sau:
I. Một số chỉ tiêu chủ yếu
 1. Giá trị sản xuất đạt 445 tỷ đồng, tổng giả trị sản xuất cả năm 870 tỷ đồng.  sản xuất lương thực đạt 56 tạ/ha. Thu nhập bình quân trên 1 ha sản xuất nông nghiệp đạt 80 triệu đồng. Diện tích trồng lúa 190 ha, rau màu 40 ha. Đàn gia súc, gia cầm đạt 26.000 con. Tập trung xóa bờ thửa 15ha.  Xây dưng được 15 vườn mẫu, 2 khu dân cư mẫu. Xây dựng được 100 vườn đẹp, nhà sạch. Xây dựng tổ dân phố 2 thành tuyến tham quan trải nghiệm. Thành lập mới 2 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác.
2. Thu ngân sách đạt trên 23 tỷ đồng, tổng thu ngân sách cả năm đạt 40 tỷ; ngân sách địa phương đầu tư xây dựng cơ bản trên 9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng.
 3. Làm mới và nâng cấp 2 km đường bê tông cải tạo 3km đường bê tông bằng thảm nhựa, 1 km mương và rảnh thoát nước bằng bê tông, gạch; đào đắp mở rộng, cấp phối được 4 km đường. Hoàn thành hệ thống điện trang trí ở khu trung tâm.
 4. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, gia đình thể thao 45%; 100 % hộ dân đóng phí môi trường. Làm mới 1 nhà văn hóa tổ dân phố. 90 % tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Chất lượng giáo dục đứng tốp đầu của huyện, Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 25 %, tỷ lệ học sinh tiểu học bán trú đạt 20 %. Giảm tỷ lệ sinh trên 2 con xuống còn 12 %
 5. Giảm 0,4 % hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85 %; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65%
 6. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu; 100% tổ dân phố đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đơn vị vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu
7. 80% hộ gia đình có thùng phân loại rác; 30 hộ xây dựng hố ủ rác bằng chế phẩm sinh học.
II. Nhiệm vụ, giải pháp
1. Tăng cường công tác chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, sâu bệnh trên cây trồng vật nuôi đảm bảo vụ Hè thu thắng lợi. Tập trung chỉ đạo xóa bờ thửa thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Hỗ trợ 100% xi măng cho xây mương tưới cấp 3. Triển khai đề án chuyển đổi những vùng đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, rau, màu và chăn nuôi các loại giống mới.  Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất  rau, củ, quả, đặc biệt là các mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất  rau, củ, quả; phát huy hiệu quả kinh tế vườn. Chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Kiểm soát tốt công tác giết mổ. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không chấp hành tiêm phòng theo qui định. Triển khai đề án nuôi trồng thủy sản.
          - Giảm tối đa đàn lợn chăn nuôi ở trong khu dân cư.Tập trung cao công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi.Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình chăn nuôi gia cầm với các loại giống mới đưa vào trên địa bàn để thay thế đàn lợn.
2. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp. Hỗ trợ để phát triển các ngành nghề, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp; thu hút các nguồn vốn của các tổ chức và cá nhân đầu tư vào địa bàn. Tăng cường kiểm tra phòng chống gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, kém chất lượng. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
3. Tập trung thu ngân sách đạt kế hoạch đảm bảo các nhiệm vụ chi. Thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn, tập trung giải quyết nợ quá hạn, nợ xấu, tạo thuận lợi cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất.
   4. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường, giải quyết tốt các thủ tục về đất đai, giải quyết dứt điểm tồn đọng hồ sơ đất qua các thời kỳ, lấn chiếm, tranh chấp, đơn thư kiến nghị của nhân dân; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất. Hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng qui hoạch khu dân cư tổ 8; hạ tầng đất dân cư tổ 6. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; Tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng thùng rác theo đúng qui định, phân loại rác tại hộ. Tăng cường kiểm tra xử phạt trên lĩnh vực môi trường. Nâng cao hiệu quả thu gom xử lý rác thải.
5.  Đổi mới phương pháp chỉ đạo, đẩy mạnh công tác chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh. Thực hiện tốt công tác qui hoạch quản lý qui hoạch. Hoàn thành hệ thống đèn trang trí ở trung tâm tạo điểm nhấn. Xem xét hỗ trợ thêm cát làm đường bê tông  và thêm ngân sách làm nhựa các bon cho các tuyến đường thưa dân, những hộ gia đình khó khăn. Hỗ trợ 80.000đ tiền công và máy trộn cho một khối bê tông đổ đường. Vận động nhân dân nâng cấp mặt đường bê tông bằng nhựa các bon; ; xây dựng kênh mương, rảnh thoát nước, tu sủa nhà văn hóa, sửa chữa cổng chào của tổ dân phố; kêu gọi đầu tư xây dựng nghĩa trang để từng bước đóng cửa nghĩa trang trong các vùng qui hoạch. Xây dựng công viên; lát sân trường tiểu học, mầm non; hoàn thành cơ sở vật chất các trường  cho năm học 2019-2020. Thực hiện tốt qui chế dân chủ, huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; Tăng cường quản lý đô thị, quản lý xây dựng. Kiểm tra, xử lý, nghiêm túc việc cấp phép xây dựng. Tập trung xây dựng hàng rào xanh; cây xanh, hoa trên các trục đường chính, thưởng khu dân cư đạt khu dân dân cư mẫu 100.000.000đồng. Làm tốt công tác giải tỏa hành lang, vỉa hè. Tập trung xây dựng vườn mẫu, xây dựng vườn đẹp nhà sạch.
6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các phong trào TDTT-VHVN. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động văn hóa, thể thao. Tiếp tục rà soát các tiêu chí xây dựng đơn vị văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình thể thao. Triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị. Tiếp tục thực hiện qui chế dân chủ và quyết định 37 của UBND tỉnh về huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng hoàn thiện nhà bái đường Đền Cẩm Bào thành điểm văn hóa tâm linh. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lương giáo dục, tranh thủ các nguồn ngân sách tiến hành xây dựng nhà hiệu bộ trường tiểu học. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Kiểm tra, rà soát việc đăng ký gia đình văn hóa. Triển khai thực hiện hương ước của tổ dân phố.
 7. Nâng cao chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện đúng các chế độ, chính sách về Y tế cho các đối tượng chính sách xã hội. Hoàn thiện việc lập hồ sơ sức khỏe cho nhân dân. Phối hợp các đoàn thể tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở người. Tiếp tục tuyên truyền về pháp lệnh Dân số- KHHGĐ; Tổ chức dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình, tăng cường tuyên truyền vận động giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc trẻ em.
8. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các chính sách xã hội. Huy động mọi nguồn lực xây dựng nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn. Rà soát hoàn thành hồ sơ thực hiện chế độ cho dân công hỏa tuyến theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết các chính sách tồn đọng. Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo giải quyết việc làm; tăng cường phối hợp tốt với các tổ chức đẩy mạnh tư vấn học nghề, xuất khẩu lao động.
9. Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tuyên truyền luật, thông tư, nghị định đã có hiệu lực. Bổ sung tủ sách pháp luật phục vụ Nhân dân. Phối hợp với các ngành đoàn thể giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân; tăng cường rà soát thực hiện các thủ tục hành chính đúng với quy định. Tập trung  đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Xây dựng hệ thống ISO theo qui định.
10. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vũng ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở an toàn làm chủ-Sẵn sàng chiến đấu. Cũng cố và xây dựng lực lượng nòng cốt, trung đội cơ động các tiểu đội dân quân. Đảm bảo giao quân đạt 100% chỉ tiêu.  Hoàn thiện các phương án đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, cứu hộ cứu nạn.
11. Đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và công tác đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ; Tăng cường công tác giao ban, củng cố các tổ liên gia, tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự. Phát huy hiệu quả phong trào quần chúng nhân dân đấu tranh phòng ngừa và tố giác tội phạm. Tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm túc quản lý nhân hộ khẩu, quản lý hành chính. Hoàn thiện các dữ liệu, hồ sơ đề án quản lý cư trú. Thường xuyên kiểm tra việc cơi nới, lấn chiếm, hành lang vỉa hè. Tăng cường xử phạt hành chính đảm bảo nghiêm túc theo qui định pháp luật.
12. Tập trung thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính mở rộng thị trấn theo đề án của huyện; triển khai chương trình hành động, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảm bảo theo tinh thần nghị quyết 18 hội nghị Trung ương 6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua khen thưởng.
 Điều 3. Tổ chức thực hiện:
- Căn cứ Nghị quyết, Ủy ban nhân dân thị tổ chức và chỉ đạo các ban ngành, các tổ dân phố triển khai thực hiện có hiệu quả.
- Thường trực HĐND, các ban HĐND và các Đại biểu HĐND thị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND và các ban ngành trong quá trình thực hiện Nghị quyết.
- UBMT Tổ quốc thị và các tổ chức thành viên tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đẫu thực hiện thắng lợi Kế hoạch Nhà nước năm 2019, đồng thời tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước
Nghị quyết này đã được HĐND thị trấn Cẩm Xuyên kỳ họp thứ 8  thông qua ngày  23 tháng 7 năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày ban hành/.  
 
N¬i nhËn:
- TT. HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND thị;
- Trưởng các ban ngành, đoàn thể;
- Các Tổ dân phố;
- Lưu VT.
chñ tÞchĐặng Đình Chúc

5595a4631d57fb09a246
Đồng chí Đặng Đình Chúc - Chủ tịch HĐND báo cáo tại kỳ họp

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Văn bản"

Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay463
  • Tháng hiện tại15,076
  • Tổng lượt truy cập154,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây