Công tác Cải cách hành chính quý I năm 2022

Thứ năm - 14/04/2022 16:07 100 0
ỦY  BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN CẨM XUYÊN
_____________
Số: 163/BC - UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________
                 Cẩm Xuyên, ngày  14  tháng 3 năm 2022

                                                   BÁO CÁO
                                         Công tác Cải cách hành chính quý I năm 2022


Thực hiện Văn bản số 535/UBND-NV ngày 11/3/2022 của UBND huyện về việc hướng dẫn chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ năm 2022. Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về công tác CCHC nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND thị trấn Cẩm Xuyên về công tác CCHC nhà nước năm 2022 UBND thị trấn Cầm Xuyên báo cáo công tác CCHC nhà nước quý I năm 2022, kết quả đạt được như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.
 Xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Nắm rõ quan điểm chỉ đạo cùng với việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính của các cấp, Chủ tịch UBND thị trấn đã quán triệt sâu sắc việc nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đặc biệt là công chức thực hiện các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chỉ đạo các ban, ngành thực hiện tốt các quy định nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Nhằm nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân thị trong công tác cải cách hành tại cơ quan. Ủy ban nhân dân thị đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan tham mưu các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC quý 1 gồm: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022, Kế hoạch khắc phục tồn tại công tác CCHC năm 2021, Công văn chỉ đạo khắc phục công tác CCHC, các chương trình công tác tháng, công văn chỉ đạo thực hiện lấy phiếu đánh giá hài lòng người dân doanh nghiệp, ...Ngoài ra tại các hội nghị, các cuộc họp giao ban, chào cờ đầu tháng đều đưa nội dung CCHC quán triệt, chỉ đạo thực hiện thường xuyên.
 Thường xuyên cập nhật tiến độ, thực hiện kế hoạch CCHC theo lộ trình thời gian quy định như: Ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo chuyên môn khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2021 được đoàn kiểm tra CCHC huyện chỉ ra.
 Chỉ đạo, triển khai khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC được đoàn của huyện chỉ ra sau đợt kiểm tra cuối năm: Chỉ đạo các ban ngành liên quan tập trung khắc phục: Ban hành các kế hoạch văn bản chỉ đạo, cập nhật báo cáo kịp thời theo quy định. Đến nay cơ bản những tồn tại hạn được đoàn chỉ ra được các ban ngành tập trung khắc phục, hoàn thiện theo lộ trình kế hoạch.
- Thông qua các hội nghị, giao ban, họp cơ quan, đoàn thể, các tổ dân phố, trên cổng thông tin điện tử thị tổ chức tuyên truyền các nội dung văn bản về Cải cách hành chính, văn bản tuyên truyền thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4.
 Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện giao 04 nhiệm vụ, đã hoàn thành 03/4 còn lại 01 nhiệm vụ đang tiếp tục giải quyết.
Trong quý 1 chưa có mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
  1. Cải cách thể chế:
Trong quý không có văn bản QPPL nào được ban hành.
Xây dựng và bản hành các văn bản theo dõi thi hành pháp luật và xử lý VPHC, định kỳ cập nhật báo cáo xử lý vi phạm hành chính; Ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng các bài tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; thường xuyên phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ, công chức kịp thời thông qua các cuộc họp, cuộc giao ban đầu tuần, đầu tháng.
Chưa triển khai kiểm tra rà soát và hệ thống hoá văn bản QPPL.
  1. Cải cách thủ tục hành chính(TTHC):
- Quý 1 chưa có kế hoạch thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC.
- Số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: 117 TTHC cấp xã và 58 thủ tục liên thông huyện.
- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:
+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND thị trấn đã được xây dựng nhà giao dịch riêng và đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đưa vào sử dụng tháng 04 năm 2021 đảm bảo theo quy định. (trang thiết bị máy móc phục vụ tại bộ phận 1 của gồm: 1 máy photocophy (Scan), 06 bộ máy tính máy in kết nối internet cài cặt các phần mềm để đảm bảo trong thực hiện nhiệm vụ, bảng niêm yết bộ TTHC, bảng led khẩu hiệu điện tử, 2 tivi kết nối Camera, cổng thông tin điện tử, 4 tủ đựng tài liệu hồ sơ, bàn ghế chờ cho công dân đến giao dịch.... ); Bố trí cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 6/6 đồng chí (trình độ chuyên môn Đại học); được hỗ trợ kinh phí hàng tháng 500.000đ/ người.
- Kết quả thực hiện Số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC
Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: Trong quý I năm 2022 thị trấn  tiếp nhận 748 hồ sơ (số mới tiếp nhận trong kỳ: Hồ sơ trực tuyến không hồ sơ; trực tiếp 739 hồ sơ và qua dịch vụ bưu chính không); số từ kỳ trước chuyển qua 09hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 728 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 721  hồ sơ, đúng hạn: 07 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 20 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 19 hồ sơ, quá hạn: 01 hồ sơ.

- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ảnh kiến nghị của người dân tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Không có phản ảnh kiến nghị nào
- Chất lượng giải quyết TTHC: Hàng tháng lấy phiếu đánh giá hài lòng người dân (có báo cáo theo quy định)
3. Cải cách tổ chức bộ máy
Bố trí số lượng cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách đảm bảo theo quy định. Đối với Cán bộ, công chức 23 người trong đó có 01 đồng chí được biệt phát về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy (Trong quý I chuyển 02 đồng chí công chức và tiếp nhận 02 đồng chí công chức; Cán bộ không chuyên trách 11 người.
4. Cải cách chế độ công vụ
Tiếp tục thực hiện văn hóa công vụ tại cơ quan. Tổ chức quán triệt triển khai ký cam kết thực hiện quyết định 52/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Tăng cường công tác xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, gắn với việc thực hiện văn hóa công sở; chấm công đầy đủ.
Trong quý I cử 01 đồng chí công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị, chưa có đồng chí nào tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước.
5. Cải cách tài chính công:
Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công đúng quy định. Sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp, thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính. Thường xuyên công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công. Thực hiện tốt phân bổ, giao dự toán thu-chi ngân sách nhà nước kịp thời, đầy đủ và đúng chế độ, đồng thời thực hiện công khai dự toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn ngân sách các cấp.
Chi trả đầy đủ chính sách chế độ của Nhà nước quy định đối với cán bộ, công chức và người lao động. Phân bổ nguồn ngân sách hoạt động cho ban, ngành, đoàn thể cụ thể và ban, ngành, đoàn thể tự xây dựng kế hoạch hoạt động, chi đảm bảo quy định Luật ngân sách, tránh thất thoát, láng phí.
6. Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử
6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Chỉ đạo cán bộ, công chức sử dụng phần phềm gửi nhận văn bản nội bộ qua phần mềm TD-Office,  thực hiện ký số văn bản theo quy định. Các ban ngành đã sử dụng các phần mềm như: Dịch vụ công trực tuyến, Quản lý cán bộ công chức, phần mềm hộ tịch, bảo hiểm, truyền thanh, kế toán.
Cơ bản cán bộ, công chức và không chuyên trách sử dụng thành thạo máy tính, khai thác phần mềm quản lý công việc và zalo nhóm.
Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành TD-Office. Tỷ lệ văn bản trao đổi và điều hành dưới dạng điện tử 100%. Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ 100%. Công tác xử lý hồ sơ công việc qua môi trường mạng (tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng 100%).  Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp: Đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật như mạng internet, máy vi tính phục vụ cho công việc.Thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân về dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4:
6. 2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị
Trong quý I năm 2022 đơn vị thị trấn cẩm Xuyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện áp dụng ISO và đã liên hệ bộ phận tư vấn và đã triển khai tập huấn được 02 lần và hoàn thiện công bố trong quý II năm 2022.
7. Mức thu hút đầu tư
Trên địa bàn thị trong quý I năm 2022 thị trấn thu hút đầu tư được 01 dự án về trên địa bàn với tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt trên 50 tỷ.
8. Tỷ lệ Doanh nghiệp thành lập mới trong quý I năm 2022
Đến nay, trên địa bàn toàn thị có 60 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động, có 09 hợp tác xã, có 1051 hộ tham gia kinh doanh dịch vụ. Trong quý I năm 2022 chưa có doanh nghiệp tăng mới.
9. Tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào thu ngân sách của địa phương
Mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, ảnh hưởng nặng nề đến các lĩnh vực thương mại, dịch vụ giảm. Tuy nhiên hệ thống dịch vụ tăng lên đáng kể, đa dạng các loại hình dịch vụ; các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phát triển. Trong quý I năm 2022 tỷ lệ đóng góp của Doanh nghiệp vào thu ngân sách của thị trấn cẩm Xuyên đạt 20%
10. Thực hiện thu ngân sách
Thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm với nhiều biện pháp tích cực, nên đạt nhiều kết quả. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 24/02/2022: Đạt 2.806.400.000 đồng
 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Các ban ngành đã tập trung bám sát nội dung khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra của huyện chỉ ra.
- Ngay từ đầu năm, khi có các văn bản hướng dẫn của huyện, UBND thị trấn đã chỉ đạo ban ngành tham mưu ban hành văn bản kịp thời.
- Cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ hiện đại đáp ứng cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ và tạo thuận lợi cho công dân đến giao dịch.
2. Tồn tại, hạn chế:
- Việc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đôi lúc cán bộ, công chức chưa ghi bằng phiếu, Việc số hóa kết quả thực hiện TTHC còn hạn chế, tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt thấp; chưa triển khai xây dựng quy trình nội bộ thực hiện TTHC.
- Các nhiệm vụ của Chủ tịch giao hoàn thành còn chậm;
3. Nguyên nhân:
- Việc thực hiện hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho công dân, cán bộ công chức đôi lúc còn chủ quan, chưa chú trọng việc ghi phiếu hướng dẫn cho công dân.
- Việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 tuy đã triển khai, tuyên truyền đến tận người dân tuy nhiên đối với việc người dân thực hiện qua dịch vụ công mức 3, 4 còn hạn chế.
 III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM.
Để thực hiện tốt công tác CCHC nhà nước năm 2022, UBND thị yêu cầu các ban ngành tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Văn phòng HĐND-UBND thị cơ quan thường trực công tác CCHC thường xuyên đôn đốc các ban ngành liên quan tổ chức thực hiện công tác CCHC năm 2022. Tổng hợp báo cáo chủ tịch UBND thị và UBND huyện theo quy định. Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC.
Công chức văn hóa-Xã hội tăng cường công tác tuyên tuyền về CCHC, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về CCHC thường xuyên phát thanh trên hệ thống lao truyền thanh của thị trấn, đưa tin trên trang thông tin điện tử thị.
Yêu cầu các cán bộ trực tại bộ phận giao dịch một cửa ứng dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ. Cập nhật sổ sách, phiếu biên nhận đầy đủ, mở sổ theo dõi thu phí, quyết toán hàng tháng. 
Công chức tài chính - kế toán xây dựng kế hoạch mua máy chấm công để thực hiện việc theo dõi chấm công cán bộ, công chức đến cơ quan làm việc đảm bảo khách quan hơn việc mở sổ theo dõi.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác CCHC quý I năm 2022 của UBND thị trấn, UBND thị trấn báo cáo để UBND huyện được biết và có hướng chỉ đạo giúp đỡ địa phương trong thời gian tới./.
 
Nơi nhận:
- Phòng NV huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Các ban ngành liên quan;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Anh Đức
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay281
  • Tháng hiện tại281
  • Tổng lượt truy cập155,173
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây